بازگشت بازگشت

مراکز طرف قرارداد
گروه بیمه ای مرکز
select
نوع مراکز طرف قرارداد
select
استان
select
جستجو بر اساس سایر مشخصات

جستجو
همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد الزامی می باشد
بیمه شدگان محترم می توانند با مراجعه به مراکزی که با این علامت مشخص شده اند، بدون نیاز به معرفینامه صرفاً با ارائه اصل و کپی کارت ملی و دستور پزشک، خدمات تحت پوشش را دریافت نمایند
ردیفنام مرکزتخصصاستانشهرآدرستلفنماهیت مرکزساعت پذیرشسطح اعتبار بخشیوبسایت 
1مرکز پرداخت خسارت مالی اتومبیلپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهتهرانتهرانخیابان سئول- ورودی شرقی نمایشگاه بین المللی - پایین تر از ایستگاه آتش نشانی22662863-داخلی 5---  
#
مرکز پرداخت خسارت مالی اتومبیل
2مرکز پرداخت خسارت مالی اتومبیلپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهتهرانتهرانخیابان شهید رجایی- ایستگاه نان ماشینی- فروشگاه اتکا02155014145---  
#
مرکز پرداخت خسارت مالی اتومبیل
3مرکز پرداخت خسارت مالی اتومبیلپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهتهرانتهرانجاده قدیم - رو به روی سه راه شهریار - مجتمع شهید حدادی02144907852---  
#
مرکز پرداخت خسارت مالی اتومبیل
4کارشناس سیار آقای یزدان شناسپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهکرماناختیارآبادکرمان09131418567-------- 
#
کارشناس سیار آقای یزدان شناس
5کارشناس سیار آقای کاویانیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهاصفهاناصفهانداران-فریدون شهر-خوانسار-گلپایگان-چادگان09132711871-------- 
#
کارشناس سیار آقای کاویانی
6کارشناس سیارپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهاصفهاناصفهانشهرضا-خمینی شهر-شاهین شهر-نجف آباد-زرین شهر-فلاورجان-مبارکه-شهرضا-میمه-09135706013-------- 
#
کارشناس سیار
7کارشناس سیار آقای خانیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهاصفهاناصفهاننائین-اردستان-09132617313-------- 
#
کارشناس سیار آقای خانی
8کارشناس سیار آقای بختیاریپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخوزستانشوشترمسجد سلیمان-اندیمشک -دزفول-باغ ملک09163084518-------- 
#
کارشناس سیار آقای بختیاری
9کارشناس سیار آقای ارزانشپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخوزستانآبادانخرمشهر-ماشهر-رامهرمز09166535602-------- 
#
کارشناس سیار آقای ارزانش
10کارشناس سیار آقای برهانی نژادپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهکرماناختیارآبادکرمان09132994638-------- 
#
کارشناس سیار آقای برهانی نژاد
11کارشناس سیار آقای قاسم صفریپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهمرکزیاراک شهرستان های استان مرکزی09374687629-------- 
#
کارشناس سیار آقای قاسم صفری
12کارشناس سیار آقای قلی خانیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهآذربایجان غربیارومیه ارومیه09149648117-------- 
#
کارشناس سیار آقای قلی خانی
13کارشناس سیار آقای سعید اسلامیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهسمنانسمنانشهرستان های سمنان09128328005 -------- 
#
کارشناس سیار آقای سعید اسلامی
14کارشناس سیار آقای حسن صالحیانپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهسمنانسمنانشهرستان های سمنان09123318934-------- 
#
کارشناس سیار آقای حسن صالحیان
15کارشناس سیار آقای سید وحید موسویپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهسمنانسمنانشهرستان های سمنان09128313291 -------- 
#
کارشناس سیار آقای سید وحید موسوی
16کارشناس سیار آقای حضرت حسینیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهآذربایجان شرقیبنابملکان-قره آغج-هشترود-عجب شیر-مراغه-میانه09197282595-------- 
#
کارشناس سیار آقای حضرت حسینی
17کارشناس سیار آقای حسن علی محمدیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهآذربایجان شرقیبنابملکان-قره آغج-هشترود-عجب شیر-مراغه-میانه09141096504-------- 
#
کارشناس سیار آقای حسن علی محمدی
18کارشناس سیار آقای رنجدوستپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهآذربایجان شرقیجلفامرند-جلفا-هادیشهر-کشکسرای09121264018-------- 
#
کارشناس سیار آقای رنجدوست
19کارشناس سیار آقای ابراهیم خلیل غلامعلیزادهپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهآذربایجان شرقیآذرشهراسکو-کلیبر-صوفیان-شبستر-اهر-بستان آباد-سراب09145046080-------- 
#
کارشناس سیار آقای ابراهیم خلیل غلامعلیزاده
20کارشناس سیار آقای مهدی عالی زادهپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهآذربایجان شرقیآذرشهراسکو-کلیبر-صوفیان-شبستر-اهر-بستان آباد-سراب09904938284-------- 
#
کارشناس سیار آقای مهدی عالی زاده
21کارشناس سیار آقای نادریپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخوزستاناندیمشکخوزستان و شهرستان های حومه09160018972-------- 
#
کارشناس سیار آقای نادری
22کارشناس سیار آقای خمانیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخوزستانآبادانخوزستان و شهرستان های حومه09163118778-------- 
#
کارشناس سیار آقای خمانی
23کارشناس سیار آقای رحیم زادهپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخراسان رضویفریمانچناران-گلبهار09154080700-------- 
#
کارشناس سیار آقای رحیم زاده
24کارشناس سیار آقای ذوالفقاریپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخراسان رضویدرگزکلات نادر-باجگیران09155820096-------- 
#
کارشناس سیار آقای ذوالفقاری
25کارشناس سیار آقای نوجوانپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخراسان رضویتربت حیدریهتربت09158185422-------- 
#
کارشناس سیار آقای نوجوان
26کارشناس سیار آقای سیاحپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخراسان رضویرضویهنیشابور-شهر فیروزه-قدمگاه09155511388-------- 
#
کارشناس سیار آقای سیاح
27کارشناس سیار آقای اسحاقیانپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخراسان رضویجغتایجوین09151710346-------- 
#
کارشناس سیار آقای اسحاقیان
28کارشناس سیار آقای مسعود نیاپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخراسان رضویریوشبردسکن-باخرز09155310973-------- 
#
کارشناس سیار آقای مسعود نیا
29کارشناس سیار آقای باباییپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخراسان رضویقوچانقوچان09151800353-------- 
#
کارشناس سیار آقای بابایی
30کارشناس سیار آقای رمضانیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهخراسان رضویبجستانبجستان-بیدخت-کاخک-یونسی09153770945-------- 
#
کارشناس سیار آقای رمضانی
31کارشناس سیار آقای دل افکارپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهبوشهراهرمبوشهر و شهرستان حومه09173730959-------- 
#
کارشناس سیار آقای دل افکار
32کارشناس سیار آقای محسن یزدی آقا محمودیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهیزدیزدیزد09133553141-------- 
#
کارشناس سیار آقای محسن یزدی آقا محمودی
33کارشناس سیار آقای محمد دهقانی فیروزآبادیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهیزدیزدیزد09133581458-------- 
#
کارشناس سیار آقای محمد دهقانی فیروزآبادی
34کارشناس سیار آقای حمید حسین صحت بخشپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهیزدیزدیزد09131561836-------- 
#
کارشناس سیار آقای حمید حسین صحت بخش
35کارشناس سیار آقای امید مقدمپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهقمقنواتقم09122535639-------- 
#
کارشناس سیار آقای امید مقدم
36کارشناس سیار آقای افشارنیاپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهآذربایجان غربیخویخوی-سلماس09143611659-------- 
#
کارشناس سیار آقای افشارنیا
37کارشناس سیار آقای یونسیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهآذربایجان غربیمهابادمهاباد -نقده09141422997-------- 
#
کارشناس سیار آقای یونسی
38کارشناس سیار آقای رسولیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهآذربایجان غربیارومیهمیاندوآب-بوکان-شاهین دژ09144816618-------- 
#
کارشناس سیار آقای رسولی
39کارشناس سیار آقای باباییپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهلرستانازناالیگودرز -ازنا09167193805-------- 
#
کارشناس سیار آقای بابایی
40کارشناس سیار آقای گل آراپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهلرستانبروجردبروجرد09163626840-------- 
#
کارشناس سیار آقای گل آرا
41کارشناس سیار آقای کاهیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهلرستانخرم آبادکوهدشت-خرم آباد09167943413-------- 
#
کارشناس سیار آقای کاهی
42کارشناس سیار آقای بیرانوندپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهلرستانکوهدشتکوهدشت-پلدختر-الشتر-نورآباد09169769946-------- 
#
کارشناس سیار آقای بیرانوند
43کارشناس سیار آقای هژبرپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهمازندرانتنکابنسلمان شهر-تنکابن-رامسر-شیرود-عباس آباد0925675337-------- 
#
کارشناس سیار آقای هژبر
44کارشناس سیار آقای اخوانپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهمازندرانچالوسچالوس-نوشهر-کلاردشت0913945596-------- 
#
کارشناس سیار آقای اخوان
45کارشناس سیار آقای عالیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهمازندرانآملآمل-سرخود-فریدونکنار-محمود آباد-نور-چمستان-رویان09119169130-------- 
#
کارشناس سیار آقای عالی
46کارشناس سیار آقای مهدی زادهپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهمازندرانبابلبابل -بابلسر-امیرکلا-سیمرغ-بهنمیر09388011465-------- 
#
کارشناس سیار آقای مهدی زاده
47کارشناس سیار آقای پورآریاییلاهیجان-لنگرود-رودسر-چابک سر-آستانه اشرفیهگیلاناطاقورلاهیجان-لنگرود-رودسر-چابک سر-آستانه اشرفیه09113455923-------- 
#
کارشناس سیار آقای پورآریایی
48کارشناس سیار آقای فلاحت کارپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهگیلانبازارجمعه (شاندرمن )فومن -شفت-ماسال-صومعه سرا-خمام09111386569-------- 
#
کارشناس سیار آقای فلاحت کار
49مرکز پرداخت خسارت اوستاخسارت اتومبیل (ثالث مالی و بدنه)تهرانتهرانخیابان آزادی - بعد از تقاطع نواب - به سمت میدان انقلاب - خیابان اوستا66429831 - 66920675-------- 
#
مرکز پرداخت خسارت اوستا
50شعبه شرق تهرانخسارت اتومبیل (ثالث و بدنه)تهرانتهرانتهران- ضلع شمالی خیابان دماوند- مابین سازمان آب و اتحاد- بعد از ایرتویا- پلاک4777798961 - 77798975-------- 
#
شعبه  شرق تهران
51کارشناس سیار آقای شفقتیپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنهگیلانبندرانزلیبندر انزلی-تالش-آستارا09112841858-------- 
#
کارشناس سیار آقای شفقتی
52بیمه کوثر شعبه یزدپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهیزدیزدیزد - میدان معلم - ابتدای بلوار 22 بهمن - کد پستی 89176441320351-7268232-35-------- 
#
بیمه کوثر شعبه یزد
53بیمه کوثر شعبه همدانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنههمدانهمدانمیدان جهاد- ابتداي خيابان طالقاني - خيابان بهداشت - پلاک 248273900-8272000-------- 
#
بیمه کوثر شعبه همدان
54بیمه کوثر شعبه هرمزگانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنههرمزگانبندرعباسبندر عباس -خيابان امام خميني - نبش ميدان رسالت - طبقه فوقانی بانک تجارت - طبقه دوم 7660480-6688267-------- 
#
بیمه کوثر شعبه هرمزگان
55بیمه کوثر شعبه مرکزیپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهمرکزیاراکاراك - خيابان شهيد شيرودي- ابتداي كوچه ارشاد 3121688-------- 
#
بیمه کوثر شعبه مرکزی
56بیمه کوثر شعبه مازندرانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهمازندرانساریساری- ميدان امام- بلوار پاسداران - نیش خیابان ارم4 الي2239021-------- 
#
بیمه کوثر شعبه مازندران
57بیمه کوثر شعبه لرستانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهلرستانخرم آبادخرم آباد خيابان علوي- میدان امام خمینی (ره) - خیابان 24 متری کاکاوند- کد پستی : 36439-681392222424-2221212-------- 
#
بیمه کوثر شعبه لرستان
58بیمه کوثر شعبه گلستانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهگلستانگرگانگرگان- خيابان پنجم آذر- آذر دهم- كد پستي 4985-4917772333631-------- 
#
بیمه کوثر شعبه گلستان
59بیمه کوثر شعبه گیلانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهگیلانرشترشت،بلوار امام خميني،ميدان مصلي،بسمت ميدان گيل،روبروي کارخانه پارس شهاب01333660094-------- 
#
بیمه کوثر شعبه گیلان
60بیمه کوثر شعبه کهگیلویه و بویر احمدپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهکهگیلویه و بویراحمدیاسوجياسوج- 60 متري امام خميني - بالاتر از چهارراه عاليوند - سمت راست ساختمان ن.م3337696-------- 
#
بیمه کوثر شعبه کهگیلویه و بویر احمد
61بیمه کوثر شعبه کرمانشاهپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهکرمانشاهکرمانشاهكرمانشاه -بلوار 17 شهریور ( برق ) - نبش کوی شهید ابکائی پ 1498214121-41-51-61-------- 
#
بیمه کوثر شعبه کرمانشاه
62بیمه کوثر شعبه کرمانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهکرمانکرمانكرمان - بلوار جهاد- جنب موسسه مالی و اعتباری مشیز- نبش کوچه شماره 39- 3230578-------- 
#
بیمه کوثر شعبه کرمان
63بیمه کوثر شعبه كردستانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهکردستانسنندجسنندج -میدان آزادی- خ آبیدر - ک ژاله (روبه‌روی دانشگاه علوم پزشکی) کد پستی : 43176-661383231708-------- 
#
بیمه کوثر شعبه كردستان
64بیمه کوثر شعبه قمپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهقمقمقم- انتهای خيابان 19 دی- مقابل خيابان ش بیطرفان- انتهای بلوار بهزیستی- سمت چپ ساختمان اداره کل تأمین اجتماعی7714545-------- 
#
بیمه کوثر شعبه قم
65بیمه کوثر شعبه قزوینپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهقزوینقزوینقزوين- خيابان شهيد بابائي- روبروي بيمارستان تأمين اجتماعي(رازي)- خيابان صنايع دستي- چهار راه اول- نبش كوچه جليلوند - پ 13699410-------- 
#
بیمه کوثر شعبه قزوین
66بیمه کوثر شعبه فارسپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهفارسشیرازشیراز- میدان دانشجو- ابتدای خیابان ساحلی غربی- کد پستی : 19759-714362263361-------- 
#
بیمه کوثر شعبه فارس
67بیمه کوثر شعبه سیستان و بلوچستانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهسیستان و بلوچستانزاهدانزاهدان- میدان خیام - خیابان غدیر ۷ - پلاک 492430681-------- 
#
بیمه کوثر شعبه سیستان و بلوچستان
68بیمه کوثر شعبه سمنانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهسمنانسمنانسمنان - ميدان مشاهير- بلوار قدس- قدس 133330810-------- 
#
بیمه کوثر شعبه سمنان
69بیمه کوثر شعبه زنجانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهزنجانزنجانزنجان - ميدان انقلاب - روبروي هتل سپيد -پلاك 413235182-3215179-------- 
#
بیمه کوثر شعبه زنجان
70بیمه کوثر شعبه خوزستانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهخوزستاناهوازاهواز- خيابان كيانپارس- خيابان شهيد چمران-بلوار توحيد- پلاك 1083332353-------- 
#
بیمه کوثر شعبه خوزستان
71بیمه کوثر شعبه خراسان جنوبيپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهخراسان جنوبیبیرجندبيرجند - ضلع غربي ميدان توحيد - ساختمان تأمین اجتماعی- طبقه اول4421109-------- 
#
بیمه کوثر شعبه خراسان جنوبي
72بیمه کوثر شعبه خراسان شماليپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهخراسان شمالیبجنوردبجنورد- خيابان طالقاني غربي- خيابان شهيد حسين فرهادي/ فرعي دوم- سمت راست- اداره كل تأمين اجتماعي ن.م2231900-------- 
#
بیمه کوثر شعبه خراسان شمالي
73بیمه کوثر شعبه خراسان رضويپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهخراسان رضویمشهدمشهد- بلوار فردوسي - حدفاصل ميدان جانباز و چهارراه مهدي - سمت راست - پلاك 1197662350-------- 
#
بیمه کوثر شعبه خراسان رضوي
74بیمه کوثر شعبه چهارمحال بختیاریپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهچهار محال و بختیاریشهرکردشهرکرد - بلوار آیت ا... کاشانی شرقی- روبروی دانشگاه علوم پزشکی - نبش کوچه 17- کد پستی :35789-8815818 الي3351016-------- 
#
بیمه کوثر شعبه چهارمحال بختیاری
75بیمه کوثر شعبه بوشهرپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهبوشهربوشهربوشهر - خيابان مطهري - نرسيده به سه راه بازرگاني - روبروي ابوشهر3542360-2-------- 
#
بیمه کوثر شعبه بوشهر
76بیمه کوثر شعبه ایلامپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهایلامایلامایلام - میدان شهید کشوری - بلوار مدرس - جنب مرکز بهداشت - ساختمان اداره كل تامين اجتماعي2234121-------- 
#
بیمه کوثر شعبه ایلام
77بیمه کوثر، سرپرستی البرز پرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهالبرزکرجخیابان درختی، بلوار حدادی، پلاک 17833535266-------- 
#
بیمه کوثر، سرپرستی البرز
78بیمه کوثر شعبه اصفهانپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهاصفهاناصفهاناصفهان - خیابان هشت بهشت غربی - حدفاصل بزرگمهر و چهارراه گلزار - شرکت بیمه کوثر031-32655112-15-------- 
#
بیمه کوثر شعبه اصفهان
79بیمه کوثر شعبه اردبیلپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهاردبیلاردبیلاردبیل - خيابان حافظ-شهرك رضوان - اول رضوان-پلاك507730086 -7730079-------- 
#
بیمه کوثر شعبه اردبیل
80بیمه کوثر شعبه آذربایجان غربیپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهآذربایجان غربیارومیهاروميه- خيابان مدرس- خيابان عمار- نرسيده به شهرداري منطقه33484404-3484478-------- 
#
بیمه کوثر شعبه آذربایجان غربی
81بیمه کوثر شعبه آذربایجان شرقیپرداخت خسارت ثالث جانی و ثالث مالی و بدنهآذربایجان شرقیتبریزتبريز-خيابان آزادي - مابين چهارراه حافظ و مارالان - روبروي بيمارستان سينا پلاك 45421067-8 -------- 
#
بیمه کوثر شعبه آذربایجان شرقی