بازگشت بازگشت

استعلام درمان بیمه کوثر

استعلام بیمه درمان


  کد بیمه شده اصلی
سال تولد جهت اولین استعلام یا کلمه عبور کلمه عبور
 


جستجو

به منظور دریافت استعلام بیمه درمان خود ابتدا روی گزینه دریافت کد بیمه شده جدید کلیک نموده و بعد از دریافت کد جدید به همین صفحه بازگشته و استعلام خود را دریافت نمایید

دریافت کد بیمه شده جدید
بیمه شده گرامی ،هزینه های درمان شماحداکثرپس از72ساعت از تاریخ حواله درج شده درگزارش هزینه هابه حساب واریزمی گردد