پنج شنبه، 21 آذر 1398 تاریخ آخرین بروزرسانی   1398/09/20 13:21:23 مهمان  
ورود
EN
بازگشت بازگشت
بانک دستورالعمل های مصوب داخلی

ردیف عنوان مدارک حوزه کد مدرک سال تصویب
1 دستورالعمل احراز و ثبت بیمه گذار حقوقی معاونت فنی  KIC-500-GEI-002-00 1396
2 آیین نامه حدود اختیارات صدور و پرداخت خسارت معاونت فنی  KIC-500-QUM-001-00 1393
3 دستورالعمل صدور حوادث انفرادی مدیریت بیمه حوادث KIC-505-ISI-001-00 1394
4 دستورالعمل صدور حوادث گروهی مدیریت بیمه حوادث KIC-505-ISI-002-00 1394
5 دستورالعمل صدور بیمه عمر و حوادث گروهی مدیریت بیمه حوادث KIC-505-ISI-003-00 1394
6 دستورالعمل صدور بیمه عمر مانده بدهکار گروهی مدیریت بیمه حوادث KIC-505-ISI-004-00 1394
7 دستورالعمل پرداخت خسارت بیم نامه های عمر و حوادث مدیریت بیمه حوادث KIC-505-LOI-001-00 1393
8 دستورالعمل صدور بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاران  مدیریت بیمه مهندسی و خاص KIC-508-ISI-001-00 1393
9 دستورالعمل نرم افزار بیمه های مهندسی تمام خطر نصب و پیمانکاری مدیریت بیمه مهندسی و خاص KIC-508-SOA-001-00 1393
10 دستورالعمل صدور بیمه‌های مهندسی بیمه تمام خطر نصب مدیریت بیمه مهندسی و خاص KIC-508-ISI-002-00 1393
11 دستورالعمل صدور بیمه مهندسی ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری مدیریت بیمه مهندسی و خاص KIC-508-ISI-003-00 1393
12 دستورالعمل نرم افزار صدور بیمه مهندسی ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری مدیریت بیمه مهندسی و خاص KIC-508-SOA-002-00 1393
13 دستورالعمل پرداخت خسارت بیمه مهندسی و خاص مدیریت بیمه مهندسی و خاص KIC-508-LOI-001-01 1397
14 دستورالعمل استفاده از نرم افزار پرداخت خسارت (سیستم فناوران) مدیریت بیمه مهندسی و خاص KIC-508-SOA-003-00 1393
15 دستورالعمل بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی مدیریت بیمه آتش سوزی KIC-501-ISI-001-00 1394
16 دستورالعمل صدور بیمه های آتش سوزی مدیریت بیمه آتش سوزی KIC-501-ISI-002-01 1397
17 دستورالعمل ثبت بیمه نامه جامع خانه و خانواده(طرح کوثر) در نرم افزار فناوران مدیریت بیمه آتش سوزی KIC-501-SOA-001-00 1394
18 دستورالعمل خسارت بیمه های آتش سوزی مدیریت بیمه آتش سوزی KIC-501-LOI-002-01 1393
19 دستورالعمل صدور بیمه نامه جامع خانه و خانواده(طرح کوثر)  مدیریت بیمه آتش سوزی KIC-501-ISI-003-01 1397
20 دستورالعمل ثبت بیمه نامه منازل مسکونی(طرح نسیم) در نرم افزار فناوران مدیریت بیمه آتش سوزی KIC-501-SOA-002-00 1394
21 دستورالعمل صدور بیمه نامه منازل مسکونی(طرح نسیم) مدیریت بیمه آتش سوزی KIC-501-ISI-004-01 1397
22 دستورالعمل صدور بیمه نامه آتش سوزی واحدهای صنفی(طرح اصناف) مدیریت بیمه آتش سوزی KIC-501-ISI-005-01 1397
23 دستورالعمل پرداخت خسارت بیمه‌های درمان مدیریت بیمه درمان KIC-506-LOI-001-01 1394
24 دستورالعمل پرداخت و ثبت خسارت امراض خاص در نرم افزار فناوران مدیریت بیمه زندگی KIC-504-SOA-008-00 1396
25 دستورالعمل ثبت خسارت پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در اثر از کارافتادگی کامل در نرم افزار فناوران  مدیریت بیمه زندگی KIC-504-SOA-009-00 1396
26 دستورالعمل نحوه پرداخت و ثبت خسارت نقص عضو و از کارافتادگی در اثر حادثه در نرم افزار فن آوران  مدیریت بیمه زندگی KIC-504-SOA-006-00 1396
27 دستورالعمل نحوه پرداخت و ثبت خسارت فوت در نرم افزار فن آوران  مدیریت بیمه زندگی KIC-504-SOA-007-00 1396
28 دستورالعمل صدور بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی مدیریت بیمه زندگی KIC-504-ISI-016-00 1396
29 دستورالعمل صدور بیمه عمر زمانی انفرادی مدیریت بیمه زندگی KIC-504-ISI-015-00 1396
30 دستورالعمل ثبت بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی در نرم افزار فناوران مدیریت بیمه زندگی KIC-504-SOA-005-00 1396
31 دستورالعمل ثبت بیمه عمر زمانی انفرادی در نرم افزار فناوران مدیریت بیمه زندگی KIC-504-SOA-004-00 1396
32 دستورالعمل پرداخت وام بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری مدیریت بیمه زندگی KIC-504-LOI-001-00 1395
33 دستورالعمل ثبت وام از محل اندوخته بیمه عمر در سیستم فناوران مدیریت بیمه زندگی KIC-504-SOA-003-00 1395
34 دستورالعمل راه اندازی مراکز تخصصی بیمه عمر مدیریت بیمه زندگی KIC-504-ISI-012-00 1396
35 دستورالعمل صدور بیمه‌نامه های عمر و سرمایه‌گذاری ویژه کارکنان آجا و ناجا مدیریت بیمه زندگی KIC-504-ISI-013-00 1394
36 دستورالعمل نحوه بازخرید بیمه‌نامه‌های انفرادی عمر و سرمایه‌گذاری در نرم افزار فن آوران ویژه کارشناسان شعب مدیریت بیمه زندگی KIC-504-SOA-002-00 1395
37 دستورالعمل صدور بیمه های مسئولیت مدیریت بیمه مسئولیت KIC-507-ISI-001-01 1396
38 دستورالعمل پرداخت خسارت بیمه های مسئولیت مدیریت بیمه مسئولیت KIC-507-LOI-001-00 1396
39 دستورالعمل پرداخت خسارت مالی در بیمه نامه شخص ثالث مدیریت بیمه اتومبیل KIC-503-LOI-002-00 1396
40 دستورالعمل صدور بیمه نامه‌های اتومبیل مدیریت بیمه اتومبیل KIC-503-ISI-001-02 1397
41 دستورالعمل خسارت شخص ثالث بدنی و حوادث راننده مدیریت بیمه اتومبیل KIC-503-LOI-001-00 1394
42 دستورالعمل توزیع بیمه نامه خام شخص ثالث مدیریت بیمه اتومبیل KIC-503-GEI-001-00 1395
43 دستورالعمل صدور بیمه نامه‌های مختلط مدیریت بیمه اتومبیل KIC-503-ISI-002-00 1395
44 دستورالعمل بازدید اولیه بیمه های اتومبیل مدیریت بیمه اتومبیل KIC-503-GEI-002-00 1397
45 دستورالعمل صدور بیمه های اتومبیل از طریق کارتخوان حکمت کارت مدیریت بیمه اتومبیل KIC-503-ISI-003-00 1397
46 دستورالعمل صدور بیمه نامه های باربری مدیریت بیمه باربری KIC-502-ISI-002-02 1394
47 دستورالعمل خسارت بیمه‌های باربری مدیریت بیمه باربری KIC-502-LOI-001-00 1394
48  دستورالعمل صدور بیمه‌های پول مدیریت بیمه باربری KIC-502-ISI-001-00 1394
49  دستورالعمل خسارت بیمه‌های پول مدیریت بیمه باربری KIC-502-LOI-002-00 1394
50 راهنمای صدور فناوران بیمه ترکیبی باربری و بدنه مدیریت بیمه باربری KIC-502-SOA-001-03 1396
51  راهنماي صدور بيمه نامه مسئوليت متصديان حمل و نقل در نرم افزار فناوران مدیریت بیمه باربری KIC-502-SOA-002-00 1396
52 آئین نامه تعیین نرخ حق بیمه و میزان و شرایط انواع تخفیف و اضافه نرخ در رشته بیمه وکالت اداره بیمه هزینه های حقوقی KIC-510-QUM-001-00 1396
53 دستورالعمل صدور بیمه نامه وکالت اداره بیمه هزینه های حقوقی  KIC-510-ISI-001-00 1396
54 دستورالعمل شرکت در مناقصات مدیریت بازاریابی و فروش KIC-509-GEI-001-00 1397
55 دستورالعمل پرداخت خسارت بیمه نامه وکالت اداره بیمه هزینه های حقوقی KIC-510-LOI-001-00 1396
56 دستورالعمل ثبت سند تسویه و پرداخت خسارت سرپرستی­های استانی در نرم ­افزار فناوران  معاونت مالی  KIC-800-SOA-001-00 1396
57 دستورالعمل نحوه پیگیری وصول مطالبات معاونت مالی  KIC-800-GEI-001-00 1396
58 آموزش متقاضیان نمایندگی بیمه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی KIC-401-GEI-002-00 1393
59 دستورالعمل کنترل خدمات نامنطبق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی KIC-400-GEI-005-02 1394
60 دستورالعمل امحاء اسناد بیمه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی KIC-400-GEI-023-00 1396
61 دستورالعمل مکاتبات اداری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی KIC-400-GEI-020-00 1393
62 روش اجرایی مدیریت دانش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی KIC-400-GEI-024-00 1397
63 روش اجرایی نظام جامع پیشنهادها معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی KIC-400-GEI-025-00 1397
64 روش اجرایی مدیریت تغییر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی KIC-400-GEI-026-00 1397
65 دستورالعمل پرداخت پاداش بر اساس کشف تقلب و تخلف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی KIC-400-GEI-029-00 1397
66 دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه ای در مبارزه با پولشویی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی KIC-400-GEI-030-00 1397
67 دستورالعمل شرایط و نحوه اعطای پروانه شرکت نمایندگی بیمه(حقوقی) مدیریت امور نمایندگان KIC-600-GEI-001-00 1393
68 دستورالعمل شرایط و نحوه اعطای پروانه شرکت نمایندگی بیمه(حقیقی) مدیریت امور نمایندگان KIC-600-GEI-002-00 1393
69 دستورالعمل شرایط و ضوابط تاسیس دفاتر نمایندگی بیمه ( حقیقی و حقوقی) مدیریت امور نمایندگان KIC-600-GEI-003-00 1393
70 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات نمایندگان مدیریت امور نمایندگان KIC-600-GEI-004-00 1393
71 کارورزی متقاضیان نمایندگی بیمه(دوره عملی) مدیریت امور نمایندگان KIC-600-GEI-005-00 1393
72 دستورالعمل جذب و حفظ نمایندگان تخصصی عمر  مدیریت امور نمایندگان KIC-600-GEI-006-00 1394
73 دستورالعمل اعطای تسهیلات خرید دفتر کار به نمایندگان مدیریت امور نمایندگان KIC-600-GEI-007-00 1396
74 دستورالعمل تعیین و تغییر مالکیت بیمه گذاران حقوقی مدیریت امور نمایندگان KIC-600-GEI-008-00 1396
75 دستورالعمل درجه بندی نمایندگان مدیریت امور نمایندگان KIC-600-GEI-012-00 1396
76 آیین نامه انضباطی مدیریت اداری و پشتیبانی KIC-700-QUM-003-00 1397
77 آیین نامه ماموریت کارکنان مدیریت اداری و پشتیبانی KIC-700-QUM-002-01 1397
78 آیین نامه خدمات رفاهی کارکنان مدیریت اداری و پشتیبانی KIC-700-QUM-001-01 1396
79 آیین نامه معاملاتی شرکت مدیریت اداری و پشتیبانی KIC-700-QUM-004-00 1389
80 دستورالعمل به کارگیری وکلاء و مشاورین حقوقی در سرپرستی های شرکت بیمه کوثر مدیریت حقوقی و امور قراردادها KIC-300-GEI-003-00 1396
81 دستورالعمل بازیافت خسارت مدیریت حقوقی و امور قراردادها KIC-300-GEI-002-00 1397
82 روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان مدیریت روابط عمومی و امور مشتریان KIC-650-GEI-001-00 1396
83 دستورالعمل تهیه و انتشار اخبار مدیریت روابط عمومی و امور مشتریان KIC-650-GEI-002-00 1396
84 دستورالعمل اعلام و ثبت خسارت اتومبیل توسط کارشناسان سیار مدیریت روابط عمومی و امور مشتریان KIC-650-GEI-009-00 1396
85 دستورالعمل صدور بیمه‌های مسافرتی خارج از کشور  مدیریت اتکایی و امور بین الملل KIC-511-ISI-001-00 1396
86 دستورالعمل ثبت و صدور بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور در نرم افزار فناوران    مدیریت اتکایی و امور بین الملل KIC-511-SOA-001-00 1396
87 دستورالعمل صدور بیمه‌نامه مسافرتی ورود به ایران   مدیریت اتکایی و امور بین الملل KIC-511-ISI-002-00 1396
88 دستورالعمل ثبت و صدور بیمه‌نامه مسافرتی ورود به ایران در نرم افزار فناوران    مدیریت اتکایی و امور بین الملل KIC-511-SOA-002-00 1396
89 دستورالعمل کنسرسیوم  مدیریت اتکایی و امور بین الملل KIC-511-GEI-003-00 1396
90 دستورالعمل اتکایی اجباری  مدیریت اتکایی و امور بین الملل KIC-511-GEI-001-00 1396


تاریخ انتشار:شنبه، 11 خرداد 1398 ساعت 11:58:44 تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه، 20 خرداد 1398 ساعت 11:44:25 توسط:مدیریت سیستم ها و تطبیق مقررات تعداد بازدید از این صفحه:1039