بازگشت بازگشت

سیستم کنترل و حسابرسی داخلی

کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی : سلسله فعالیت های مستقل و بی طرفانه است که به منظور ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره ای از طریق برقراری رویکردی منسجم و روش مند برای ارزیابی و بهبود فرایند های تجاری و عملکرد شرکت از نظر حسن جریان امور و رعایت الزامات قانونی و سازمانی طراحی و اجرا می شود .

بطور کلی حسابرسی داخلی اثر بخش از دو طریق شرکت را برای دستیابی به اهدافش یاری می کند .

1- ارزیابی و بهبود فرایندهای تجاری سازمانی :

در این بخش عملکرد شرکت از حیث حسن جریان امور و رعایت الزامات قانونی مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرد.

ارزیابی فرایندهای تجاری شرکت اغلب با رویکرد حسابرســـی عملیاتی و با استفاده از شاخص کلی شامل شاخص های : عملیاتی ، مالی ، توانایی ایفای تعهدات و مشتری مداری صورت می پذیرد و اقدامات اصلاحی نیز بر حول محورهای شاخص های 4 گانه می باشد .

2- ارزیابی و بهبود اثر بخشی فرایندهای راهبری سازمان :

در این بخش بهبود فرایندهای راهبردی ، ساختار محیط کنترلی و جهت گیری های راهبردی به منظور حصول اطمینان از اینکه شرکت بطور اقتصادی ، کار آمد و اثر بخش به هدف های خود دست می یابد مورد ارزیابــی قرار می گیرد و این ارزیابی مبتنی بر هوشمند سازی کنترل های داخلی می باشد که نتیجه این ارزیابی سلامت عملکرد شرکت را ارائه خواهد کرد .

به طور کلی حصول اطمینان نسبت به اثر بخشی ارکان اساسی محیط کنترلی ، با تاکید بر کیفیت و کفایت عملکرد چهار راهبرد مدیریتی شامل مدیریت های : ریسک ، استراتژیک ، مدیریت دانش و سیستم مدیریت اطلاعات مورد ارزیابی قرار می گیرد .

وظایف حسابرسی و کنترل های داخلی

1- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای و اصول قابل قبول حسابداری به منظور حصول اطمینان از صحت و کفایت عملیات مالی و غیر مالی شرکت و واحدهای تابعه و طرح های عمرانی و انتفاعی و سپس تطبیق عملیات با قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط .

2- بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی موجود و ارائه پیشنهاد برای بهبود روش های کنترل داخلی مالی در شرکت و واحد های تابعه .

3- همکاری با حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در مورد رسیدگی و برنامه حسابرسی آنان مطابق با دستور العمل مدیریت عامل شرکت .

4- برقراری رابطه ای مطلوب و مناسب با کلیه کارکنان شرکت که با نشان دادن حسن نیت و کاردانی همکاری آنان را جلب نمایند و اطمینان دهند که عملیات حسابرسی برای ایرادگیری و انتقام انجام نمی گیرد بلکه هدف رسیدگی ، کمک به آنها و بهبود روش ها و افزایش کارایی است .

5- بررسی گزارش های صورت های مالی قبـــل از تسلیم به حسابرسان مستقل و هیات مدیره و میــــزان رعایت استاندارد های حسابداری و میزان قابلیت اعتماد و اتکای اطلاعات صورت های مالی و مقایسه نسبت های مالی اساسی که امکان تجسم وضعیت حال ، میزان تغییرات و تاثیرات نسبت به گذشته و افق روشنی از آینده شرکت ها را فراهم میسازد .

6- بررسی اجرای مطلوب مصوبات هیات مدیره شرکت در زمان تعیین شده .

7- بررسی رعایت و اجرای صحیح قوانین و مقررات ، اساسنامه و آئین نامه های شرکت اعم از فنی ، فروش ، مالی ، معاملات ، استخدامی و .... و در صورت لزوم پیشنهاد بازنگری و اصلاح آنها و اعلام نیاز های آموزشی پژوهشی ، خدماتی ، تدارکاتی ، سخت افزاری ، نرم افرازی و بودجه ای .

8- بررسی چگونگی اجرای آئین نامه نظام راهبری شرکت .

9- بررسی میزان کارائی و اثر بخشی نظام کنترل های داخلی شرکت .

10- بررسی فرایند های عملیاتی با رویکرد مهندسی ارزش و در صورت لزوم پیشنهاد بازنگری و اصلاح آنها به تناسب توسعه فعالیت های شرکت .

11- بررسی های شاخص های عملکردی از جمله بهره وری ، کارایی و اثر بخشی بر اساس شاخص های مرتبط .

12-  بررسی عملکرد و بودجه شرکت و ارائه گزارش های ادواری .

13-  بررسی قرار داد ها و معاملات عمده شرکت .

14- بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت .

15- بررسی گزارش های مالی مورد در خواست سازمان بورس و اوراق بهادار .

16- بررسی میزان تحقق برنامه و اهداف راهبردی شرکت .

17- مطالعه و پیگیری موارد مندرج در گزارش های بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل و تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی شرکت .

کلیات واحد حسابرسی داخلی در شرکت بیمه کوثر

شرکت بیمه کوثر در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و با توجه به ضرورت و اهمیت استقرار سیستم کنترل های داخلی و به منظور کسب اطمینان از رعایت کلیه کنترل های داخلی و حسن اجرای مقررات و ضوابط در سطح شرکت اقدام به ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظر کمیته حسابرسی و هیئت مدیره شرکت نموده است .

این واحد در سه حوزه مالی و اداری، فنی و فناوری اطلاعات فعالیت می نماید و بطور مرتب کلیه عملیات مالی ، اداری و فناوری اطلاعات شرکت و واحدهای صدور و پرداخت خسارت را درچارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده بررسی می نماید و نتیجه آن به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره محترم  شرکت گزارش می شود.


تاریخ انتشار:چهارشنبه، 26 تیر 1398 ساعت 12:39:58 تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه، 26 تیر 1398 ساعت 12:41:43 توسط:مدیریت سیستم ها و تطبیق مقررات تعداد بازدید از این صفحه:1440